Lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen hienouksia

Lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen hienouksia

Lakisääteinen kaksitasoinen yhtiö on erityinen yritysmuoto, jota voidaan hakea NV: lle ja BV: lle (sekä osuuskunnalle). Usein uskotaan, että tämä koskee vain kansainvälisesti toimivia ryhmiä, joiden osa toiminnasta on Alankomaissa. Tämän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla; rakennejärjestelmää voidaan soveltaa aikaisemmin kuin voisi odottaa. Onko tätä syytä välttää vai onko sillä myös etuja? Tämä artikkeli käsittelee lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen hanareita ja antaa sinulle mahdollisuuden arvioida asianmukaisesti sen vaikutuksia.

Lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen hienouksia

Lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen tavoite

Lakisääteinen kaksitasoinen yhtiö otettiin osaksi oikeusjärjestelmäämme johtuen osakekannan kehityksestä viime vuosisadan puolivälissä. Kun aiemmin oli enemmistöosakkaita, jotka olivat sitoutuneet pitkään, kävi yhä useammin (jopa eläkerahastojen kohdalla) sijoittamaan lyhyesti yritykseen. Koska tämä johti myös vähempään osallistumiseen, yhtiökokous (jäljempänä GMS) pystyi vähemmän valvomaan johtoa. Tämä johti lainsäätäjään ottamaan käyttöön lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen 1970-luvulla: erityisen liiketoimintamuodon, jossa tiukempaa valvontaa haetaan työn ja pääoman tasapainossa. Tämä tasapaino on tarkoitus saavuttaa tiukentamalla hallintoneuvoston (jäljempänä SB) tehtäviä ja valtuuksia sekä perustamalla yritysneuvosto GMS: n voiman kustannuksella.

Nykyään tämä omistusosuuden kehitys on edelleen ajankohtaista. Koska suurten yhtiöiden monien osakkeenomistajien rooli on passiivinen, voi tapahtua, että pieni osakkeenomistajien ryhmä ottaa johtoaseman GMS-järjestelmissä ja käyttää paljon valtaa johdossa. Lyhyt osakkuuden kesto kannustaa lyhytaikaiseen näkemykseen, jossa osakkeiden arvon on noustava mahdollisimman nopeasti. Tämä on kapea näkemys yrityksen eduista, koska yrityksen sidosryhmät (kuten työntekijät) hyötyvät pitkän aikavälin visiosta. Hallinnointikoodissa puhutaan "pitkäaikaisesta arvonluonnista" tässä yhteydessä. Siksi lakisääteinen kaksitasoinen yritys on edelleen tärkeä yritysmuoto, jonka tavoitteena on tasapainottaa sidosryhmien etujen tasapaino.

Mitkä yritykset ovat oikeutettuja rakennejärjestelmään?

Lakisääteiset kaksitasoiset säännöt (joita hollanniksi kutsutaan myös rakennejärjestelmiksi tai "structuurrregime") eivät ole välittömästi pakollisia. Laissa asetetaan vaatimukset, jotka yrityksen on täytettävä ennen kuin hakemus voi tulla pakolliseksi tietyn ajan kuluttua (ellei ole olemassa poikkeusta, josta keskustellaan jäljempänä). Nämä vaatimukset esitetään Alankomaiden siviililain (DCC) osassa 2: 263:

 • - yhtiön merkitty pääoma yhdessä taseessa ilmoitettujen varausten kanssa, mukaan lukien perustelut, on vähintään - kuninkaan asetuksella määritetty määrä (tällä hetkellä kiinteä € 16 euroa). Tämä sisältää myös takaisinostetut (mutta ei mitätöidyt) osakkeet ja kaikki piilotetut varat selittävissä huomautuksissa esitetyllä tavalla.
 • Yhtiö tai sen riippuvainen yhtiö on perustanut a Yritysneuvosto perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen.
 • Alankomaissa työskentelee vähintään 100 työntekijää yritys ja sen riippuvainen yritys. Sillä, että työntekijät eivät ole vakituisessa tai kokopäiväisessä työsuhteessa, ei ole tässä merkitystä.

Mikä on riippuvainen yritys?

Tärkeä käsite näistä vaatimuksista on riippuvainen yritys. Usein vallitsee väärinkäsitys siitä, että lakisääteisiä kaksitasoisia sääntöjä ei sovelleta emoyhtiöön, esimerkiksi siksi, että emoyhtiö ei ole perustanut yritysneuvostoa, vaan tytäryhtiö. Siksi on myös tärkeää tarkistaa, ovatko tietyt ehdot täyttyneet ryhmän muihin yrityksiin nähden. Nämä voidaan laskea riippuvaisiksi yrityksiksi (art. 2: 152/262 DCC mukaan), jos ne ovat:

 1. oikeushenkilö, jolle yhtiö tai yksi tai useampi riippuvainen yhtiö yksin tai yhdessä ja omaan lukuunsa maksaa vähintään puolet merkitystä pääomasta,
 2. yritys, jonka yritys on rekisteröity kaupparekisteriin ja jolle yritys tai riippuvainen yritys on täysin vastuussa kumppanina kolmansille osapuolille kaikista veloista.

Vapaaehtoinen hakemus

Lopuksi se on mahdollista soveltaa (täysi tai lievennetty) kaksitasoinen lautajärjestelmä vapaaehtoisesti. Siinä tapauksessa sovelletaan vain toista yritysneuvostoa koskevaa vaatimusta. Lakisääteisiä kaksitasoisia sääntöjä sovelletaan silloin, kun ne sisältyvät yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen perustaminen

Jos yritys täyttää edellä mainitut vaatimukset, se on oikeudellisesti pätevä "suuryritykseksi". Tämä on ilmoitettava kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun GMS on hyväksynyt tilinpäätöksen. Rekisteröinnin laiminlyönti lasketaan taloudelliseksi rikkomukseksi. Lisäksi kaikki laillisesti kiinnostuneet osapuolet voivat pyytää tuomioistuinta tekemään rekisteröinnin. Jos tämä rekisteröinti on ollut kaupparekisterissä jatkuvasti kolmen vuoden ajan, sovelletaan rakenteellista järjestelmää. Tuolloin yhtiöjärjestystä on pitänyt muuttaa tämän järjestelmän helpottamiseksi. Lakisääteisten kaksitasoisten sääntöjen soveltamisaika alkaa vasta, kun rekisteröinti on tehty, vaikka ilmoitus olisi jätetty pois. Rekisteröinti voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos yritys ei enää täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Kun yritykselle ilmoitetaan noudattavansa uudelleen, jakso alkaa alusta (ellei jaksoa ole keskeytetty väärin).

(Osittainen) vapautus

Ilmoitusvelvollisuus ei koske täydellistä vapautusta. Jos rakenteellista järjestelmää sovelletaan, se lakkaa olemasta ilman valuaikaa. Laissa säädetään seuraavista poikkeuksista:

 1. Yhtiö on sellaisen oikeushenkilön riippuvainen yritys, johon sovelletaan täydellistä tai lievennettyä rakennetta. Toisin sanoen tytäryhtiö vapautetaan, jos (lievennetty) kaksitasoinen hallitusjärjestelmä koskee emoyritystä, mutta päinvastoin ei johda vapautukseen emoyhtiölle.
 2. - yhtiö toimii hallinto- ja rahoitusyhtiönä kansainvälisessä konsernissa, paitsi että yrityksen ja konserniyhtiöiden palveluksessa olevat työntekijät työskentelevät pääosin Alankomaiden ulkopuolella.
 3. Yritys, jossa vähintään puolet liikkeeseen lasketusta pääomasta on osallistunut a vähintään kahden oikeussubjektin yhteisyritys, johon rakennejärjestelmä kuuluu.
 4. Palveluyritys on kansainvälinen ryhmä.

Kansainvälisillä ryhmillä on myös lievennetty tai heikentynyt rakenteellinen järjestelmä, jossa SB: llä ei ole oikeutta nimittää tai erottaa johtokunnan jäseniä. Syynä tähän on se, että konsernin yhtenäisyys ja politiikka lakisääteisen kaksitasoisen yrityksen kanssa on rikki. Tämä pätee, jos jokin seuraavista tapauksista ilmenee:

 1. Yhtiö on (i) kaksitasoinen hallitusyhtiö, josta (ii) vähintään puolet liikkeeseen lasketusta pääomasta on (hollantilaisen tai ulkomaisen) emoyhtiön tai riippuvaisen yhtiön hallussa ja (iii) enemmistö osakkeista ryhmä'Työntekijät työskentelevät Alankomaiden ulkopuolella.
 2. Vähintään puolet lakisääteisen kaksitasoisen yhtiön liikkeeseen lasketusta pääomasta on vähintään kahdella a-luokan yhtiöllä yhteisyritys järjestely (keskinäinen yhteistyöjärjestely), jonka enemmistö ryhmänsä työntekijöistä työskentelee Alankomaiden ulkopuolella.
 3. Vähintään puolet liikkeeseen lasketusta pääomasta on emoyhtiöllä tai sen riippuvaisella yrityksellä keskinäisen yhteistyöjärjestelyn mukaisesti, joka on itse lakisääteinen kaksitasoinen yhtiö.

Rakennejärjestelmän seuraukset

Kun määräaika on kulunut, yhtiön on muutettava yhtiöjärjestystään kaksitasoisen hallitusjärjestelmän lakisääteisten määräysten mukaisesti (NV: n DCC: n 2: 158-164 § ja N: o 2: 268-2: 274). BV: n DCC). Kaksitasoinen yritys eroaa tavallisesta yrityksestä seuraavissa kohdissa:

 • - hallintoneuvoston perustaminen (tai yksikerroksinen levyrakenne DCC: n 2 artiklan 164a / 274a mukaisesti) on pakollinen;
 • - SB: lle annetaan laajemmat valtuudet GMS: n toimivallan kustannuksella. Esimerkiksi SB: lle annetaan hyväksyntäoikeudet tärkeisiin johdon päätöksiin ja (koko järjestelmän puitteissa) se voi nimittää ja erottaa johtajia.
 • - SB: n jäsenet nimittää GMS SB: n nimittämänä, joista kolmanneksen jäsenistä nimittää yritysneuvosto. Nimitys voidaan hylätä vain ehdottomalla enemmistöllä, joka edustaa vähintään kolmasosaa liikkeeseenlasketusta pääomasta.

Rakenteellinen järjestelmä vastenmielistä?

Rakennejärjestelmä voi rajoittaa pienten, aktivistien ja yksinomaan voittoa tavoittelevien osakkeenomistajien valtaa. Tämä johtuu siitä, että SB voi toimivaltansa laajentamisen avulla keskittyä laajempiin etuihin yrityksen etujen puitteissa, mukaan lukien osakkeenomistajien edut, mikä hyödyttää sidosryhmiä laajassa merkityksessä sekä yrityksen jatkuvuutta. Työntekijät saavat myös enemmän vaikutusvaltaa yrityksen politiikkaan, koska yritysneuvosto nimittää kolmanneksen SB: stä.

Osakkeenomistajien valvonnan rajoittaminen

Lakisääteinen kaksitasoinen yhtiö voi kuitenkin olla epäedullinen, jos syntyy tilanne, joka poikkeaa osakkeenomistajien lyhytaikaisesta käytännöstä. Tämä johtuu siitä, että kaksikerroksinen hallitusjärjestelmä rajoittaa suurten osakkeenomistajien, jotka ovat aiemmin rikastaneet yritystä vaikutusvallallaan ja pitkän aikavälin näkemyksellään (kuten esimerkiksi perheyrityksissä). Tämä voi myös tehdä yrityksestä vähemmän houkuttelevan ulkomaiselle pääomalle. Tämä johtuu siitä, että lakisääteinen kaksitasoinen yritys ei enää kykene käyttämään nimitys- ja irtisanomisoikeuksia - tämän valvonnan laajinta käyttöä - ja (jopa lievennetyssä järjestelmässä) käyttämään veto-oikeutta tärkeissä johdon päätöksissä . Jäljellä olevat suositus- tai vastustamisoikeudet ja mahdollisuus irtisanoutumiseen ovat vain vaalea varjo tästä. Lakisääteisen kaksitasoisen järjestelmän toivottavuus riippuu siis yhtiön osakaskulttuurista.

Räätälöity rakennejärjestelmä

Siitä huolimatta on mahdollista tehdä joitain järjestelyjä yhtiön osakkeenomistajien majoittamiseksi lain rajoissa. Esimerkiksi, vaikka yhtiöjärjestyksessä ei ole mahdollista rajoittaa SB: n tärkeiden johtopäätösten hyväksymistä, on mahdollista vaatia toisen yrityksen (esim. GMS) hyväksyntä myös näille päätöksille. Tähän sovelletaan tavanomaisia ​​sääntöjä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen poikkeaman lisäksi sopimuspoikkeama on mahdollinen. Tätä ei kuitenkaan suositella, koska se ei ole yhtiölainsäädännön mukainen. Tekemällä lakisääteisesti sallittuja muutoksia lakisääteisiin kaksitasoisiin sääntöihin on mahdollista löytää keino yritykselle sopivaan järjestelmään pakollisesta soveltamisesta huolimatta.

Onko sinulla vielä kysyttävää rakenteellisesta järjestelmästä tämän artikkelin lukemisen jälkeen, vai haluatko räätälöityjä neuvoja rakennetta koskevasta järjestelmästä? Ota sitten yhteyttä Law & More. Asianajajamme ovat erikoistuneet yhtiöoikeuteen ja auttavat mielellään!

Law & More