Uusi muutos Alankomaiden luottamustoimiston valvontalakiin

Hollannin luottamustoimistojen valvontalaki

Uusi muutos Alankomaiden rahastojen valvontalakiin ja kotipaikan lisääminen

Viime vuosina Hollannin luottamussektorista on tullut erittäin säännelty ala. Luottamustoimistot Alankomaissa ovat tiukassa valvonnassa. Syynä tähän on se, että sääntelijä on lopulta ymmärtänyt ja tajusi, että luottamustoimistoilla on suuri riski joutua rahanpesuun tai harjoittaa liiketoimintaa vilpillisten tahojen kanssa. Luottamustoimistojen valvonnan ja toimialan sääntelemiseksi Alankomaiden rahastolaitosten valvontalaki (Wtt) tuli voimaan vuonna 2004. Tämän lain perusteella luottamustoimistojen on täytettävä useita vaatimuksia voidakseen toimia suorittaa toimintaansa. Äskettäin hyväksyttiin uusi Wtt-muutos, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2019. Tämä lakimuutos merkitsee muun muassa, että kotipaikan tarjoajan määritelmä Wtt: n mukaan on laajentunut. Tämän muutoksen seurauksena enemmän laitoksia kuuluu Wtt: n soveltamisalaan, jolla voi olla merkittäviä seurauksia näille laitoksille. Tässä artikkelissa selitetään, mitä Wtt-muutos merkitsee kotipaikan tarjoamiseen ja mitkä muutoksen käytännön seuraukset ovat tällä alueella.

Uusi muutos Alankomaiden luottamustoimiston valvontalakiin ja kotipaikan tarjoaminen

1. Alankomaiden luottamustoimiston valvontalain tausta

 Luottamustoimisto on oikeushenkilö, yritys tai luonnollinen henkilö, joka ammattimaisesti tai kaupallisesti tarjoaa yhden tai useamman luottamuspalvelun muiden oikeushenkilöiden tai yritysten kanssa tai ilman. Kuten Wtt: n nimi jo osoittaa, luottamustoimistot ovat valvonnan alaisia. Valvontaviranomainen on Alankomaiden keskuspankki. Luottamustoimistot eivät saa toimia ilman Hollannin keskuspankin lupaa Alankomaissa sijaitsevasta toimistosta. Wtt sisältää muun muassa luottamustoimiston määritelmän ja vaatimukset, jotka Alankomaiden luottamustoimistojen on täytettävä luvan saamiseksi. Wtt luokittelee viisi luottamuspalvelujen luokkaa. Näitä palveluita tarjoavat organisaatiot on määritelty luottamustoimistoiksi, ja ne tarvitsevat Wtt: n luvan. Tämä koskee seuraavia palveluita:

 • olla oikeushenkilön tai yrityksen johtaja tai kumppani;
 • osoitteen tai postiosoitteen tarjoaminen yhdessä lisäpalvelujen tarjoamisen kanssa (kotipaikan tarjoaminen);
 • putkiyhtiön käyttäminen asiakkaan hyödyksi;
 • myynti tai välitys juridisten henkilöiden myynnissä;
 • toimii edunvalvojana.

Alankomaiden viranomaisilla on ollut useita syitä Wtt: n käyttöönottoon. Ennen Wtt: n käyttöönottoa luottamussektoria ei ollut kartoitettu tai se oli tuskin kartoitettu, etenkään suuren ryhmän pienempien luottamusvirastojen osalta. Ottamalla käyttöön valvonta saataisiin aikaan parempi näkymä luottamussektorista. Toinen syy Wtt: n käyttöönottoon on, että kansainväliset järjestöt, kuten Financial Action Task Force, korostivat lisääntynyttä riskiä, ​​että luottamusyksiköt voivat osallistua muun muassa rahanpesuun ja veronkiertoon. Näiden organisaatioiden mukaan luottamussektorilla oli eheysriski, joka oli tehtävä hallittavaksi sääntelyn ja valvonnan avulla. Nämä kansainväliset instituutiot ovat myös suositelleet toimenpiteitä, mukaan lukien know-your-customer -periaate, joka keskittyy rikkomattomaan liiketoimintaan ja jossa luottamusvirastojen on tiedettävä, kenen kanssa he harjoittavat liiketoimintaa. Tarkoituksena on estää liiketoiminnan harjoittaminen petollisten tai rikollisten tahojen kanssa. Viimeinen syy Wtt: n käyttöönottoon on se, että Alankomaiden luottamusvirastojen itsesääntelyä ei pidetty riittävänä. Kaikkiin luottamusvirastoihin ei sovellettu samoja sääntöjä, koska kaikkia toimistoja ei ollut yhdistetty toimipisteeseen tai ammatilliseen organisaatioon. Lisäksi puuttui valvontaviranomainen, joka voisi varmistaa sääntöjen täytäntöönpanon. [1] Sitten Wtt varmisti, että luottamustoimistoja koskeva selkeä sääntely perustettiin ja että edellä mainitut ongelmat käsiteltiin.

2. Kotipaikan ja palvelun tarjoamisen määritelmä

 Wtt: n käyttöönoton jälkeen vuonna 2004 tähän lakiin on tehty säännöllisiä muutoksia. Alankomaiden senaatti hyväksyi 6. marraskuuta 2018 uuden muutoksen Wtt. 2018. tammikuuta 2018 voimaan tulleen uuden hollantilaisen luottamusviraston valvontalain (Wtt 1) myötä vaatimukset, jotka luottamusvirastojen on täytettävä, ovat tiukentuneet ja valvontaviranomaisella on käytettävissään enemmän valvontakeinoja. Tämä muutos on laajentanut muun muassa kotipaikan tarjoamisen käsitettä. Vanhan Wtt: n mukaan seuraavaa palvelua pidettiin luottamuspalveluna: osoitteen tarjoaminen oikeushenkilölle yhdessä lisäpalvelujen suorittamisen kanssa. Tätä kutsutaan myös kotipaikan lisääminen.

Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, mitä kotipaikan tarjoaminen tarkalleen tarkoittaa. Wtt: n mukaan kotipaikka on postiosoitteen tai käyntiosoitteen antaminen tilauksesta tai oikeushenkilölle, yritykselle tai luonnolliselle henkilölle, joka ei kuulu samaan ryhmään kuin osoitteen tarjoaja. Jos osoitteen tarjoava yksikkö suorittaa lisäpalveluita tämän säännöksen lisäksi, puhumme kotipaikan tarjoamisesta. Yhdessä näitä toimia pidetään Wtt: n mukaan luottamuspalveluina. Seuraavat lisäpalvelut koskivat vanhaa Wtt: tä:

 • neuvojen antaminen tai avun antaminen yksityisoikeuden alalla, lukuun ottamatta vastaanottotoimien suorittamista;
 • veroneuvojen antaminen tai veroilmoitusten ja niihin liittyvien palvelujen hoitaminen;
 • tilinpäätöksen laatimiseen, arviointiin tai tilintarkastukseen tai hallintoelinten toimintaan liittyvien toimien suorittaminen;
 • rekrytoidaan johtaja oikeushenkilöön tai yritykseen;
 • muut yleisessä hallinnollisessa määräyksessä tarkoitetut lisätoiminnot.

Kotipaikan tarjoamista yhdessä yhden edellä mainitun lisäpalvelun suorittamisen kanssa pidetään vanhan Wtt: n nojalla luottamuspalveluna. Organisaatioilla, jotka tarjoavat tätä palveluyhdistelmää, on oltava Wtt: n mukainen lupa.

Wtt 2018 -palvelun yhteydessä lisäpalveluita on muutettu hieman. Se koskee nyt seuraavia toimia:

 • oikeudellisen neuvonnan tai avun tarjoaminen, lukuun ottamatta vastaanotto-ohjelmien suorittamista;
 • veroilmoitusten ja niihin liittyvien palvelujen hoitaminen;
 • tilinpäätöksen laatimiseen, arviointiin tai tilintarkastukseen tai hallintoelinten toimintaan liittyvien toimien suorittaminen;
 • rekrytoidaan johtaja oikeushenkilöön tai yritykseen;
 • muut yleisessä hallinnollisessa määräyksessä tarkoitetut lisätoiminnot.

On selvää, että Wtt 2018 -palvelun lisäpalvelut eivät poikkea paljon vanhan Wtt-järjestelmän lisäpalveluista. Ensimmäisessä kohdassa annettua neuvonnan määritelmää on hieman laajennettu ja veroneuvonnan tarjoaminen on poistettu määritelmästä, mutta muuten se koskee melkein samoja lisäpalveluita.

Siitä huolimatta, kun Wtt 2018: ta verrataan vanhaan Wtt: iin, voidaan nähdä suuri muutos kotipaikan lisäämisen suhteen. Wtt 3: n 4 §: n 2018 momentin b kohdan mukaan on kielletty harjoittaa tämän lain nojalla lupaa tapahtuvaa toimintaa, joka kohdistuu sekä postiosoitteen että luvussa tarkoitettujen vierailuosoitteiden tarjoamiseen b) luottamuspalvelujen määritelmä ja kyseisessä osassa tarkoitettujen lisäpalvelujen suorittaminen saman luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai yrityksen hyväksi.[2]

Tämä kielto syntyi, koska kotipaikan tarjoaminen ja lisäpalvelujen suorittaminen ovat usein erotettu käytännössä, mikä tarkoittaa, että näitä palveluja ei suorita sama osapuoli. Sen sijaan yksi osapuoli esimerkiksi suorittaa lisäpalvelut ja vie asiakkaan sitten yhteyteen toisen osapuolen kanssa, joka tarjoaa kotipaikan. Koska lisäpalvelujen suorittaminen ja kotipaikan tarjoaminen eivät ole saman osapuolen suorittamia, emme periaatteessa puhu vanhan Wtt: n mukaan luottamuspalvelusta. Näitä palveluita erottamalla ei myöskään tarvita vanhan Wtt: n mukaan vaadittavaa lupaa, ja näin vältetään velvoite hankkia tämä lupa. Luottamuspalvelujen erottelun estämiseksi tulevaisuudessa Wtt 3, 4 artiklan 2018 kohdan b alakohta on sisällytetty kieltoon.

3. Luottamuspalvelujen erottamisen kiellon käytännön seuraukset

Vanhan Wtt: n mukaan palveluntarjoajien toiminta, joka erottaa kotipaikan tarjoamisen ja lisätoimintojen suorittamisen ja antaa nämä palvelut eri osapuolille, ei kuulu luottamuspalvelun määritelmään. Wtt 3 -sopimuksen 4 artiklan 2018 kohdan b alakohdassa esitetyn kiellon lisäksi on myös kiellettyä osapuolilla, jotka erottavat luottamuspalvelut, harjoittaa tällaista toimintaa ilman lupaa. Tämä merkitsee sitä, että osapuolet, jotka haluavat jatkaa toimintaansa tällä tavalla, tarvitsevat luvan ja kuuluvat siten myös Alankomaiden kansallisen pankin valvontaan.

Kielto edellyttää, että palveluntarjoajat tarjoavat Wtt 2018 -standardin mukaisen luottamuspalvelun suorittaessaan toimintoja, jotka on tarkoitettu sekä kotipaikan tarjoamiseen että lisäpalvelujen suorittamiseen. Palveluntarjoaja ei sen vuoksi saa suorittaa lisäpalveluita ja myöhemmin saattaa asiakkaansa yhteyteen toisen kotipaikan tarjoavan osapuolen kanssa ilman Wtt: n lupaa. Lisäksi palveluntarjoaja on ei saa toimia välittäjänä saattamalla asiakkaan yhteyteen eri osapuolten kanssa, jotka voivat tarjota kotipaikkaa ja suorittaa lisäpalveluita ilman lupaa.[3] Näin on jopa silloin, kun välittäjä ei tarjoa kotipaikkaa itse eikä suorita lisäpalveluja.

4. Asiakkaiden ohjaaminen tietyille kotipaikan tarjoajille

Käytännössä on usein osapuolia, jotka suorittavat lisäpalveluita ja lähettävät asiakkaan myöhemmin tietylle kotipaikan tarjoajalle. Vastineeksi tästä siirrosta kotipaikan tarjoaja maksaa usein palkkiot asiakkaan lähettäneelle osapuolelle. Wtt 2018: n mukaan palveluntarjoajien ei kuitenkaan ole enää sallittua tehdä yhteistyötä ja tarkoituksellisesti erottaa palvelujaan Wtt: n välttämiseksi. Kun organisaatio suorittaa lisäpalveluita asiakkaille, ei ole sallittua ohjata näitä asiakkaita tietyille kotipaikan tarjoajille. Tämä tarkoittaa nimittäin, että osapuolten välillä on yhteistyötä, jolla pyritään välttämään Wtt. Lisäksi, kun lähetysten perusteella vastaanotetaan palkkio, on ilmeistä, että osapuolten välillä on yhteistyötä, jossa luottamuspalvelut on erotettu toisistaan.

Wtt: n asiaa käsittelevä artikkeli kertoo toiminnan suorittamisesta jonka tavoitteena on sekä posti- tai vierailuosoitteen tarjoamisen että lisäpalvelujen suorittamisen. Muutosehdotuksessa viitataan asiakkaan ottaminen yhteyttä eri osapuolten kanssa. [4] Wtt 2018 on uusi laki, joten tällä hetkellä ei ole lainkäyttöä koskevia tuomioita. Lisäksi asiaankuuluvassa kirjallisuudessa käsitellään vain muutoksia, joita tämä laki aiheuttaa. Tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä ei ole vielä selvää, miten laki toimii käytännössä. Tämän seurauksena emme tiedä tällä hetkellä, mitkä toimet tarkalleen kuuluvat 'tähtäävän' ja 'yhteydenpitoon' määritelmien piiriin. Siksi ei ole tällä hetkellä mahdollista sanoa, mitkä toimet kuuluvat tarkalleen Wtt 3: n 4 artiklan 2018 kohdan b alakohdan kiellon piiriin. On kuitenkin varmaa, että tämä on liukuva asteikko. Viittaaminen tiettyihin kotipaikan tarjoajiin ja palkkion saaminen näistä viittauksista katsotaan vievän asiakkaita kontaktiin kotipaikan tarjoajan kanssa. Erityisten kotipaikan tarjoajien suositteleminen, joilla on hyviä kokemuksia, aiheuttaa riskin, vaikka asiakasta ei periaatteessa viitata suoraan kotipaikan tarjoajaan. Tässä tapauksessa mainitaan kuitenkin tietty kotipaikan tarjoaja, johon asiakas voi ottaa yhteyttä. On hyvät mahdollisuudet, että tämän katsotaan "vievän asiakkaan kontaktiin" kotipaikan tarjoajan kanssa. Loppujen lopuksi tässä tapauksessa asiakkaan ei tarvitse itse yrittää löytää kotipaikan tarjoajaa. Kysymys on edelleen siitä, puhummeko asiakkaan "saattamisesta kontaktiin", kun asiakas ohjataan täytetylle Google-hakusivulle. Tämä johtuu siitä, että tällöin mitään erityistä kotipaikan tarjoajaa ei suositella, mutta laitos antaa asiakkaalle kotipalvelujen tarjoajien nimet. Lain säännöstä on edelleen kehitettävä oikeuskäytännössä sen selventämiseksi, mitkä toimet tarkalleen kuuluvat kiellon soveltamisalaan.

5. Päätelmä

On selvää, että Wtt 2018: lla voi olla merkittäviä seurauksia osapuolille, jotka suorittavat lisäpalveluita ja suuntaavat samalla asiakkaansa toiseen osapuoleen, joka voi tarjota kotipaikan. Vanhan Wtt: n nojalla nämä laitokset eivät kuuluneet Wtt: n soveltamisalaan, eivätkä siksi vaadineet Wtt: n lupaa. Koska Wtt 2018 on tullut voimaan, niin kutsuttujen luottamuspalvelujen erottaminen on kuitenkin kielletty. Tästä lähtien laitokset, jotka harjoittavat toimintaa, joka keskittyy sekä kotipaikan tarjoamiseen että lisäpalvelujen suorittamiseen, kuuluvat Wtt: n soveltamisalaan ja niiden on hankittava lupa tämän lain mukaisesti. Käytännössä on monia organisaatioita, jotka suorittavat lisäpalveluita ja ohjaavat sitten asiakkaansa kotipaikan tarjoajaan. Jokaisesta viittaamastaan ​​asiakkaasta he saavat palkkion kotipaikan tarjoajalta. Wtt 2018: n voimaantulon jälkeen palveluntarjoajien ei kuitenkaan ole enää sallittua tehdä yhteistyötä ja tarkoituksellisesti erottaa palveluita Wtt: n välttämiseksi. Tämän perusteella toimivien organisaatioiden tulisi siksi suhtautua kriittisesti toimintaansa. Näillä organisaatioilla on kaksi vaihtoehtoa: ne mukauttavat toimintaansa tai kuuluvat Wtt: n soveltamisalaan ja vaativat siksi lupaa ja ovat Alankomaiden keskuspankin valvonnassa.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tämän artikkelin lukemisen jälkeen, ota rohkeasti yhteyttä. Maxim Hodak, asianajaja Law & More sähköpostitse maxim.hodak@lawandmore.nl tai herra. Tom Meevis, asianajaja Law & More kautta tom.meevis@lawandmore.nl tai soittamalla numeroon +31 (0) 40-3690680.

 

[1] K.Frielink, Toezicht Trustkantoren Nederlandissa, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34, 910 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34, 910 (Nota van Wijziging).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34, 910 (Nota van Wijziging).

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.