Osakkeenomistajien vastuu Alankomaissa - kuva

Osakkeenomistajien vastuu Alankomaissa

Alankomaissa yrityksen johtajien vastuu on aina paljon keskusteltu aihe. Paljon vähemmän sanotaan osakkeenomistajien vastuusta. Siitä huolimatta käy niin, että osakkeenomistajat voivat olla vastuussa toimistaan ​​yhtiössä Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti. Kun osakkeenomistaja voidaan pitää vastuussa teoistaan, tämä koskee henkilökohtaista vastuuta, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia osakkeenomistajan henkilökohtaiseen elämään. Siksi on tärkeää olla tietoinen osakkeenomistajien vastuuta koskevista riskeistä. Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia ​​tilanteita, joissa osakkeenomistajien vastuu Alankomaissa voi syntyä.

1. Osakkeenomistajien velvollisuudet

Osakkeenomistaja omistaa oikeushenkilön osakkeet. Alankomaiden siviililain mukaan oikeushenkilö on luonnollista henkilöä omaisuuden oikeuksien suhteen. Tämä tarkoittaa, että oikeushenkilöllä voi olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin luonnollisella henkilöllä, ja se voi siten suorittaa oikeustoimia, kuten hankkia omaisuutta, tehdä sopimusta tai nostaa kanteen. Koska oikeushenkilö on olemassa vain paperilla, oikeushenkilön on oltava luonnollisen henkilön, johtajan (edustajien), edustama. Vaikka oikeushenkilö on periaatteessa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sen toiminnasta, johtajat voidaan joissain tapauksissa asettaa myös vastuuseen johtajan vastuun perusteella. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen siitä, voidaanko osakkeenomistaja pitää vastuussa toimistaan ​​oikeushenkilön suhteen. Osakkeenomistajien vastuun määrittämiseksi osakkeenomistajien velvollisuudet on määritettävä. Voimme erottaa kolmesta erityisvaatimuksesta osakkeenomistajille: lailliset velvoitteet, yhtiöjärjestyksestä johtuvat velvoitteet ja osakassopimuksesta johtuvat velvoitteet.

Osakkeenomistajien vastuu

1.1 Osakkeenomistajien laista johtuvat velvollisuudet

Alankomaiden siviililain mukaan osakkeenomistajilla on yksi tärkeä velvoite: velvollisuus maksaa yhtiölle heidän hankkimistaan ​​osakkeista. Tämä velvoite johtuu Alankomaiden siviililain 2: 191 pykälästä, ja se on ainoa laista johtuva osakkeenomistajien velvollisuus. Alankomaiden siviililain 2: 191 pykälän mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että osakkeita ei tarvitse maksaa kokonaan välittömästi:

Osakkeen merkinnän yhteydessä yhtiön nimellismäärä on maksettava. On mahdollista säätää, että nimellisarvo tai osa nimellisarvosta on maksettava vasta tietyn ajan kuluttua tai sen jälkeen, kun yritys vaatii maksua. 

Jos tällainen määräys sisällytetään yhtiöjärjestykseen, on kuitenkin säännös, joka suojaa kolmansia osapuolia konkurssin yhteydessä. Jos yhtiö menee konkurssiin ja osakkeenomistajat eivät maksa osakkeita kokonaan joko yhtiöjärjestyksessä määrätyn sattuman vuoksi, nimitetty kuraattori on velvollinen vaatimaan osakkeenomistajilta kaikkien osakkeiden maksamisen kokonaisuudessaan. Tämä johtuu Alankomaiden siviililain 2: 193 artiklasta:

Yhtiön kuraattorilla on valtuudet kutsua takaisin ja periä kaikki erääntyvät pakolliset maksut, joita ei ole vielä suoritettu osakkeille. Tämä valta on olemassa riippumatta siitä, mitä tältä osin on määritelty yhtiöjärjestyksessä tai joka on määritelty Alankomaiden siviililain 2: 191 pykälässä.

Osakkeenomistajien lakisääteiset velvoitteet maksaa täysimääräisesti vaatimat osakkeet merkitsevät sitä, että osakkeenomistajat ovat periaatteessa vastuussa vain omistamiensa osakkeiden määrästä. Heitä ei voida pitää vastuussa yrityksen toimista. Tämä johtuu myös Alankomaiden siviililain 2:64 artiklasta ja Alankomaiden siviililain 2: 175 artiklasta:

Osakkeenomistaja ei ole henkilökohtaisesti vastuussa siitä, mitä tehdään yhtiön nimissä, eikä hänellä ole velvollisuutta osallistua yhtiön tappioihin enempää kuin se, jonka hän on maksanut tai on vielä maksettava osakkeistaan.

1.2 Yhtiöjärjestyksestä johtuvat osakkeenomistajien velvollisuudet

Kuten edellä selitettiin, osakkeenomistajilla on vain yksi nimenomainen oikeudellinen velvoite: maksaa osakkeistaan. Tämän lakisääteisen velvoitteen lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä myös osakkeenomistajien velvoitteista. Tämä on Alankomaiden siviililain 2: 192 §: n 1 momentin mukainen:

Yhtiöjärjestys voi kaikkien osakkeiden tai tietyntyyppisten osakkeiden osalta:

  1. täsmennetään, että tietyt velvollisuudet, jotka on suoritettava yhtiölle, kolmansille osapuolille tai osakkeenomistajille keskenään, liitetään osakkuuteen;
  2. liittää vaatimukset osakkuuteen;
  3. päättää, että osakkeenomistajalla on yhtiöjärjestyksessä tarkoitetuissa tilanteissa velvollisuus luovuttaa omat osakkeensa tai sen osa tai tehdä tarjous tällaiseen osakkeiden luovuttamiseen.

Tämän §: n mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistaja voidaan henkilökohtaisesti pitää vastuussa yhtiön veloista. Lisäksi voidaan asettaa ehdot yrityksen rahoitukselle. Tällaiset säännökset laajentavat osakkeenomistajien vastuuta. Tällaisia ​​säännöksiä ei kuitenkaan voida määrätä osakkeenomistajien tahdon vastaisesti. Ne voidaan määrätä vain, kun osakkeenomistajat ovat hyväksyneet säännökset. Tämä johtuu Alankomaiden siviililain 2: 192 §: n 1 momentista:

Edellisen virkkeen a, b tai c alakohdassa tarkoitettua velvollisuutta tai vaatimusta ei voida asettaa osakkeenomistajalle hänen tahtoaan edes ehdollisesti tai määräajoin.

Jotta yhtiökokouksessa voidaan määrätä osakkeenomistajille lisävelvoitteista, yhtiökokouksen on tehtävä osakkeenomistajan päätös. Jos osakkeenomistaja äänestää ylimääräisistä velvoitteista tai vaatimuksista osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksessä, sitä ei voida pitää vastuussa näistä velvoitteista tai vaatimuksista.

1.3 Osakkeenomistajien velvollisuudet, jotka johtuvat osakassopimuksesta

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus tehdä osakassopimus. Osakkeenomistajien välillä tehdään osakassopimus, joka sisältää osakkeenomistajille lisäoikeuksia ja -velvollisuuksia. Osakassopimus koskee vain osakkeenomistajia, sillä ei ole vaikutusta kolmansiin osapuoliin. Jos osakkeenomistaja ei noudata osakassopimusta, hänet voidaan pitää vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tästä noudattamatta jättämisestä. Tämä vastuu perustuu sopimuksen noudattamatta jättämiseen, joka perustuu Alankomaiden siviililain 6:74 pykälään. Jos kuitenkin on ainoa osakkeenomistaja, jolla on yhtiön kaikki osakkeet, ei tietenkään ole tarpeen tehdä osakassopimusta.

2. Vastuu laittomasta toiminnasta

Näiden osakkeenomistajien erityisvelvoitteiden lisäksi vastuu lainvastaisesta toiminnasta on otettava huomioon myös osakkeenomistajien vastuuta määritettäessä. Jokaisella on velvollisuus toimia lain mukaan. Kun henkilö toimii laittomasti, hänet voidaan pitää vastuussa Alankomaiden siviililain 6: 162 pykälän nojalla. Osakkeenomistajalla on velvollisuus toimia laillisesti velkojia, sijoittajia, toimittajia ja muita kolmansia osapuolia kohtaan. Jos osakkeenomistaja toimii lainvastaisesti, hänet voidaan pitää vastuussa tästä toiminnasta. Kun osakkeenomistaja toimii siten, että häntä voidaan syyttää vakavasta syytteestä, lainvastainen toiminta voidaan hyväksyä. Esimerkki osakkeenomistajan lainvastaisesta toiminnasta voi olla voitonjako, vaikka on ilmeistä, että yritys ei voi enää maksaa velkojille tämän maksun jälkeen.

Lisäksi osakkeenomistajien lainvastainen toiminta voi joskus johtua osakkeiden myynnistä kolmansille osapuolille. Odotettavissa, että osakkeenomistaja ryhtyy tietyssä määrin tutkimaan henkilöä tai yritystä, jolle hän haluaa myydä osakkeensa. Jos tällainen tutkimus paljastaa, että yritys, jonka osakkeenomistajalla on osakkeet, ei todennäköisesti pysty täyttämään velvoitteitaan osakkeiden luovutuksen jälkeen, osakkeenomistajan odotetaan ottavan velkojien edut huomioon. Tämä merkitsee sitä, että osakkeenomistajaa voidaan tietyissä olosuhteissa pitää henkilökohtaisesti vastuussa luovuttaessaan osakkeitaan kolmannelle osapuolelle, minkä seurauksena yhtiö ei pysty maksamaan velkojilleen.

3. Poliittisten päättäjien vastuu

Viime kädessä osakkeenomistajien vastuu voi syntyä, kun osakkeenomistaja toimii päätöksentekijänä. Periaatteessa johtajan tehtävänä on johtaa normaalia tapahtumaa yrityksen sisällä. Tämä ei ole osakkeenomistajien tehtävä. Osakkeenomistajilla on kuitenkin mahdollisuus antaa johtajille ohjeita. Tämä mahdollisuus on sisällytettävä yhtiöjärjestykseen. Alankomaiden siviililain 2: 239 §: n 4 momentin mukaan johtajan on noudatettava osakkeenomistajien ohjeita, paitsi jos nämä ohjeet ovat yhtiön etujen vastaisia:

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen on toimittava toisen yhtiön toimielimen ohjeiden mukaisesti. Hallituksen on pakko noudattaa ohjeita, elleivät ne ole ristiriidassa yhtiön tai siihen liittyvän yrityksen etujen kanssa.

On kuitenkin erittäin tärkeää, että osakkeenomistajat antavat vain yleiset ohjeet. [1] Osakkeenomistajat eivät voi antaa ohjeita tietyistä aiheista tai toimista. Esimerkiksi osakkeenomistaja ei voi antaa johtajalle ohjeita työntekijän erottamiseen. Osakkeenomistajat eivät saa toimia johtajana. Jos osakkeenomistajat toimivat johtajina ja hoitavat yhtiön normaalia tapahtumaa, heidät luokitellaan päättäjiksi ja heitä kohdellaan kuin johtajia. Tämä tarkoittaa, että he voidaan pitää vastuullisina suoritetusta politiikasta johtuvista vahingoista. Siksi heidät voidaan pitää vastuullisina johtajien vastuun perusteella, jos yritys menee konkurssiin. [2] Tämä johtuu Alankomaiden siviililain 2: 138 artiklan 7 kohdasta ja Alankomaiden siviililain 2: 248 artiklan 7 kohdasta:

Tätä artiklaa sovellettaessa henkilö, joka on tosiasiallisesti määrittänyt tai yhdessä päättänyt yrityksen politiikan ikään kuin hän olisi johtaja, rinnastetaan johtajaan.

Alankomaiden siviililain 2: 216 §: n 4 momentissa säädetään myös, että henkilö, joka on päättänyt tai päättänyt yhtiön politiikasta, rinnastetaan johtajaan, ja siksi hänet voidaan pitää vastuussa johtajan vastuun perusteella.

4. Päätelmä

Periaatteessa yritys on vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sen toiminnasta. Tietyissä olosuhteissa johtajat voidaan myös pitää vastuussa. On kuitenkin tärkeätä pitää mielessä, että myös yhtiön osakkeenomistajat voidaan pitää vastuussa vahingoista tietyissä tilanteissa. Osakkeenomistaja ei voi suorittaa kaikenlaisia ​​toimia ilman rankaisematta jättämistä. Vaikka tämä saattaa kuulostaa loogiselta, käytännössä osakkeenomistajien vastuuseen kiinnitetään vain vähän huomiota. Osakkeenomistajilla on laista, yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta johtuvia velvoitteita. Jos osakkeenomistajat eivät noudata näitä velvoitteita, heitä voidaan pitää vastuussa aiheutuvista vahingoista.

Lisäksi osakkeenomistajien, kuten kaikkien muidenkin, on toimittava lain mukaan. Laiton toiminta voi johtaa osakkeenomistajan vastuuseen. Viimeiseksi, osakkeenomistajan tulisi toimia osakkeenomistajana eikä johtajana. Kun osakkeenomistaja alkaa johtaa normaalia tapahtumaa yrityksen sisällä, hänet rinnastetaan johtajaan. Tässä tapauksessa johtajan vastuu voi koskea myös osakkeenomistajia. Osakkeenomistajien olisi viisasta pitää nämä riskit mielessä, jotta vältetään osakkeenomistajien vastuu.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tämän artikkelin lukemisen jälkeen, ota rohkeasti yhteyttä. Maxim Hodak, asianajaja Law & More sähköpostitse maxim.hodak@lawandmore.nl tai herra. Tom Meevis, asianajaja Law & More kautta tom.meevis@lawandmore.nl tai soittamalla numeroon +31 (0) 40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1955: AG2033 (Forumbank).

[2] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Hollandse Glascentrale Beheer BV).

Tietosuoja-asetukset
Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustomme käytössä. Jos käytät Palveluitamme selaimen kautta, voit rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä verkkoselaimesi asetuksista. Käytämme myös kolmansien osapuolten sisältöä ja komentosarjoja, jotka saattavat käyttää seurantatekniikkaa. Voit antaa valikoivasti alla olevan suostumuksesi tällaisten kolmansien osapuolten upottamisen sallimiseksi. Tarkat tiedot käyttämistämme evästeistä, keräämistämme tiedoista ja siitä, miten käsittelemme niitä, tarkista Tietosuoja
Law & More B.V.